Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN

1. Rawframes is een eenmanszaak die zich ten doel stelt om alles omtrent video- en filmproducties te leveren, alsmede onafhankelijke werkzaamheden binnen dat creatieve proces verrichten, hieronder onder andere, maar niet uitsluitend, te verstaan het enkel bewerken van geleverd beeldmateriaal of het enkel filmen van beeldmateriaal, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

 

2. Onder Rawframes wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan alle bij haar in dienst zijnde werknemers.

 

3. Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger, die aan Rawframes opdracht heeft gegeven tot het leveren van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.4.

 

4. Onder Diensten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door Rawframes en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, alsmede alle andere door Rawframes ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, verricht in het kader van een Opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet uitdrukkelijk op verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

 

5. Onder Opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht tot het leveren van Diensten, welke Opdracht onder andere, maar niet beperkt tot, kan bestaan uit het maken van videoproducties, concepten en andere bewerkingen van beeldmateriaal, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Rawframes gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en handelingen.

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Rawframes zijn overeengekomen.

 

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden of elders in de Overeenkomst is geregeld, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

5. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Rawframes zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Rawframes, zowel schriftelijk als mondeling gedaan, is vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

 

2. Aanvaarding van het aanbod is bindend voor Opdrachtgever. De overeenkomst komt echter pas tot stand op het moment dat Rawframes de aanvaarding van Opdrachtgever uitdrukkelijk bevestigt door middel van een opdrachtbevestiging, dan wel indien dit uit de feitelijke gedragingen van beide partijen redelijkerwijs dient te worden afgeleid.

 

3. Indien Rawframes een opdrachtbevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is deze beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke vergissingen of verschrijvingen.

 

4. Indien het aanbod is gebaseerd op gegevens die zijn verstrekt door Opdrachtgever, en deze gegevens blijken onjuist en/of onvolledig, dan kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan het aanbod ten opzichte van Rawframes en kan Rawframes niet aan het aanbod gebonden worden.

 

5. De van het aanbod deel uitmakende documenten, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Rawframes of in zijn Opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Rawframes en mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond en worden vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen veertien (14) dagen na een daartoe door Rawframes gedaan verzoek te worden toegezonden. Dit alles zal, indien toepasselijk, op kosten van Opdrachtgever geschieden.

 

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Rawframes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Rawframes heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting, tenzij Rawframes uitdrukkelijk schriftelijk een resultaat heeft toegezegd en dit resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 

2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rawframes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rawframes worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rawframes zijn verstrekt, heeft Rawframes het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Rawframes een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van Rawframes op. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Rawframes derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daarbij een redelijke termijn te bieden waarbinnen Rawframes de overeenkomst kan uitvoeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

 

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

5. Opdrachtgever ontvangt na voltooiing van de Opdracht en betaling aan Rawframes slechts het eindproduct van de Opdracht en heeft geen recht op de ruwe beelden die gebruikt worden ter samenstelling van het eindproduct van de Opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 5: PRIJZEN

1. De door Rawframes berekende tarieven zijn in euro's, andere worden door Rawframes geweigerd, en indien dit tot overschrijding van de betalingstermijn leidt, is Opdrachtgever voor enige schade daardoor geleden aansprakelijk.

 

2. De berekende en getoonde tarieven zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijfen parkeerkosten en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

3. Voor muziek gebruikt in een videoproductie of online uiting moet door Opdrachtgever een vergoeding voor de rechten worden afgedragen aan een auteursrechtenorganisatie, zoals Buma/Stemra, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze auteursrechten en het toezicht hierop. De kosten van deze afkoop van muziekrechten worden als additioneel beschouwd en worden doorberekend aan Opdrachtgever. De kosten zullen worden berekend door de desbetreffende auteursrechtenorganisatie.

 

4. Rawframes is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de berekende tarieven, zonder dat Opdrachtgever in dit geval gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging van de tarieven voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of indien de verhoging van de tarieven haar oorzaak vindt in gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

5. Rawframes behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

 

6. Annulering van de Opdracht door Opdrachtgever is enkel mogelijk indien Rawframes nog niet met de werkzaamheden is aangevangen.

 

7. Indien een Opdracht toch door Opdrachtgever wordt geannuleerd na aanvang van enige werkzaamheden, zullen hiervoor door Rawframes kosten in rekening worden gebracht. Hieronder onder andere begrepen kosten voor de annulering van de door Rawframes ingehuurd materiaal, apparatuur, freelancers en diensten zal volledig worden doorberekend aan Opdrachtgever conform de voorwaarden van de betreffende partij. Tevens dient Opdrachtgever de door Rawframes verrichte arbeid te vergoeden, dit naar een nader vast te stellen redelijk tarief.

 

ARTIKEL 6: BETALING

1. Opdrachtgever betaalt een vaste prijs voor de afname van de Diensten die Rawframes verricht in de uitvoering van de Opdracht. Voor elke Opdracht wordt een maatwerk offerte opgesteld, waarin de prijs van de desbetreffende Opdracht wordt vastgesteld.

 

2. Rawframes hanteert twee opties voor facturatie: 1: 100% na akkoord op order bevestiging 2: 50% na akkoord op order bevestiging en 50% na eerste oplevering van de video

 

3. Indien sprake is van meerwerk, is Rawframes gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen. Rawframes zal hiervoor tijdig contact opnemen met Opdrachtgever. Onder meerwerk wordt verstaan: de werkzaamheden of andere prestaties verricht of te verrichten door Rawframes die buiten de inhoud en/of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen en/of wijzigingen daarvan betreffen.

 

4. Tenzij een andere termijn is aangegeven, dient een factuur van Rawframes binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.

 

5. Indien niet op tijd aan de betalingsverplichting is voldaan, zal Opdrachtgever automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is Rawframes gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever tot schadevergoeding zal zijn gehouden.

 

6. In geval van betalingsverzuim heeft Rawframes recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door Opdrachtgever verschuldigde.

 

7. Indien Rawframes besluit een vordering op Opdrachtgever wegens één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 6.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

8. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan Rawframes verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Rawframes bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Rawframes de intellectuele eigendom op alle door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, videoproducties, verstrekte ideeën, afbeeldingen, concepten, tekeningen, (proef-)modellen, programmatuur en dergelijke vormgevingen. Dat hiervoor bij Opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht doet hier niet aan af.

 

2. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde is Opdrachtgever tot de intellectuele eigendom indien de Diensten geleverd door Rawframes slechts een onderdeel van het creatieve proces betreft. Hieronder uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend, begrepen die gevallen waarin Rawframes als bewerker van beeldmateriaal, dan wel als cameraman werkzaam is geweest.

 

3. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld artikel 7.1. van Rawframes rusten, gerechtigd zijn wanneer volledige betaling van al het aan Rawframes verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarden dat niet tijdig wordt betaald en zal Rawframes later zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.

 

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van Rawframes aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Rawframes zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

 

5. Indien Opdrachtgever zelf illustraties, foto- en filmmateriaal, teksten en dergelijk materiaal aanlevert, dan is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren. Opdrachtgever vrijwaart Rawframes van enige aanspraak van derden.

 

6. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Rawframes te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Rawframes openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

7. Alle door Rawframes ontwikkelde concepten, diensten en/of producten zoals omschreven in artikel 7.1, kunnen door Rawframes voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

1. Rawframes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Rawframes.

 

2. Rawframes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever en/of derde verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rawframes kenbaar behoorde te zijn.

 

3. Rawframes is niet aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

 

4. Opdrachtgever vrijwaart Rawframes voor eventuele aanspraken van derden.

 

5. Rawframes is niet aansprakelijk voor enig verlies van beeldmateriaal of andere werken indien dit verlies het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 9.

 

6. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat Rawframes de overeenkomst niet naar behoren is nagekomen, dient hij Rawframes daarvan binnen een redelijke termijn nadat hij de desbetreffende tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, onder opgave van de tekortkoming, met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de tekortkoming dient te zijn verholpen.

 

7. Opdrachtgever is gehouden om Rawframes alle medewerking te verlenen teneinde Rawframes in staat te stellen een vermeende tekortkoming te onderzoeken en desgewenst binnen de gestelde redelijke termijn te herstellen.

 

8. Indien partijen overeenkomstig artikel 8.6 en 8.7 hebben gehandeld en de tekortkoming niet binnen de gestelde redelijke termijn is hersteld, is Rawframes ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk, mits deze aan haar dient te worden toegerekend. Rawframes is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Rawframes verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.

 

9. Indien Rawframes voor zijn werkzaamheden gebruik maakt van apparatuur of andere zaken geleverd door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden enige daaruit voortvloeiende schade aan die zaken of Rawframes zelf te vergoeden. Enige aansprakelijkheid jegens Rawframes kan hieruit niet voortvloeien.

 

10. De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8.8 wordt beperkt tot de factuurwaarde van de Diensten van Rawframes (exclusief BTW), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, met een maximum van vijftienhonderd euro (€1500,-) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenis.

 

11. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.

 

12. De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8.10 is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Rawframes

 

ARTIKEL 9: OVERMACHT

1. Indien de tekortkoming in artikel 8 het gevolg is van overmacht, zal Rawframes niet aansprakelijk zijn voor schade. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Rawframes, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.

 

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Rawframes zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Rawframes of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

 

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Rawframes overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Rawframes heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst.

 

ARTIKEL 10: INZET DERDEN

1. Rawframes behoudt zich de mogelijkheid voor om de door Opdrachtgever aan haar opgedragen Opdracht door of met hulp van een derde uit te voeren. In dat geval zal zij als hoofdaannemer de inhoud en strekking van de overeenkomst met Opdrachtgever aan haar onderaannemer opleggen, waarbij Rawframes de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.

 

2. Rawframes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.

 

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING

1. Opdrachtgever en Rawframes verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

2. Indien Rawframes op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Rawframes zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Rawframes niet gehouden tot schadevergoeding en is Rawframes niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

3. Opdrachtgever en Rawframes zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

ARTIKEL 12: OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Rawframes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Rawframes goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

 

2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Rawframes vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rawframes op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rawframes de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

ARTIKEL 13: IDENTITEIT RAWFRAMES

1. Rawframes is in de KvK geregistreerd onder nummer 60954809. Rawframes draagt Btw-identificatienummer NL219802713B01. Verder is Rawframes statutair gevestigd aan de Johann Siegerstraat 18 (1096 BH) te Amsterdam.

 

2. Rawframes is middels de website www.rawframes.nl, e-mailadres info@rawframes en telefonisch te bereiken op +020 244 08 30 en +316 15 43 35 71.

 

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op de rechtsverhouding tussen Rawframes en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

2. Alle geschillen die tussen Rawframes en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam

 

ARTIKEL 15: VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn te raadplegen middels de website www.rawframes.nl en zullen door Rawframes op verzoek kosteloos worden toegezonden.